imiBhudulo

Here you’ll find all the imibhudulo – where I trace the meanings of words through their various derivations in isiZulu, looking at the sociological and anthropological meaning along the way:

-cwiya – to cut off small pieces

dabu – split or cleave

-lo – the carnivorous beast (or the King of the amaZulu)

-vuma – to agree, assent (and 26 more!)

-fa – to die

monoconsonantal verbs

-hlang – to meet / the reeds

-hlung – the essence of pain

lee – slip-sliding away

notha – rich, fat, economics?

hláka – scattering, dispersing & being clever

Advertisements

2 thoughts on “imiBhudulo

 1. Sawubona, MZulu Omhlophe! Ave ingichaza i-blog yakho, futhi sengifunde okuningi kuyona.

  Ngifunde ikhasi le mibhudulo, ngakhumbula isihloko esingichaza kakhulu. Ngingumuntu othanda kabi kabi ukufunda ezinye izilimi nemilando yezinye izizwe, kodwa ngithanda kakhulu ukufunda ngemilando yezindawo. Ukuthi indawo ethile yayithola kanjani igama elithile.

  Ngicela uke ubhale iblog exoxa ngamagama ezindawo (uma ngithi “izindawo” ngisuke ngikhuluma ngayoyonke into eqanjwayo: amadolobha, amakhaya, imifula, izigodi, konke). Umthetho wami ngivela endaweni ekuthiwa iseManzimtoti: indaba yokuqanjwa kwaleyo ndawo ngiyacabanga ukuthi iyaziwe kakhulu kwaZulu.

  Ngingacela futhi ukwazi kabanzi ngesihloko sama “demo-nyms” nokuthi akhandwa kanjani esiZulwini. Ngazi ambalwe nje: ngazi ukuthi abantu abavela ezindaweni zakoMnambithi nakoNewcastle, kuthiwa “abaqulusi” noma “umqulusi”, kodwa uma kungathiwa ngichaze umuntu waseMlazi, ngingavele ngithi “muntu waseMlazi”. Umbuzo ukuthi idemonym likhandwa kanjani esiZulwini? Ufaka u-“um” ngaphambi kwegama le ndawo noma wenzenjani?”

  Ngingayithokozela kakhulu impendulo yakho,

  Yimina,

  UBandile Ngidi

  Liked by 1 person

  1. Hlomuka! Mlalazi kanoXhaka!

   Ngiyabonga kakhulu ngencwajana yakho, nangokuthi i-blog yami uyayijabulela.

   Ngisazobhala ngamagama ezindawo, nangama-demonyms, kulandele isiphakamiso sakho.

   Sengibhale ngamagama ahlukahlukene mayelana nomasipala nezifunda zesifundazwe sakwaZulu-Natal, kodwa kuzoba mnandi ukuhlonza kwezinye.

   Yimi ozithobayo,

   uMabhengwane wakwaMashinashina

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s