Akukho “ukuhlanekezela” la. Lawa ngamazwi ngqo ashiwo yiSilo samabandla, uNgangezwe lakhe:

Ngicela uhulumeni asilekelele. Sekuyisikhathi sokuthi abantu banwaye izintwala zabo nathi sichobe ezethu. Eziphukwini zethu asikhiphe amazenze siwabeke elangeni aziqathakele. Siyacela ukuthi abantu bokufika bathathe imithwalo yabo bahambe. Nani ngesikhathi nisemazweni abo kusazatshalazwa nabalekelela ukuba bakhululeke ngiyakwazi lokho kodwa anikaze nilengise, nithengise lutho emazweni abo. 

There is no “distorting of words” going on here. These are the exact words uttered by His Royal Highness:

I ask that the government help us. It’s now time that people scratch at their own fleas and we squash our own. Let us remove the fleas from our blankets and place them in the sun so that they drop off there. We ask that foreigners take their belongings and go. I know that when you all were in their countries while the struggled was going on you helped them that they might be free, but you all never hung out and sold anything in their countries. 

I will leave you to interpret that. All I’m going to say is that when you start referring to people in the same way as izintwala/amazenze (common parasitic pests), it is the same road that leads to the violence perpetrated by various genocides around the world.  

Advertisements