Language is sacred. ulimi lusemsamo, lucwebile. 

Language is the warp and weft of our ancestors’ cultural DNA. ulimi lwalukanisiwe nolibofuzo lwamasiko amadlozi ethu. 

Our work as the general human population is always to add our own tendrils to the text of our species. umsebenzi ongapheli wethu njengoluntu wukuyalukelela imilitshwano yethu olwalukweni lwabakithi.  

We can also do this work by creating and twisting the tendrils of language up from the soil like the plants in a spring garden. Futhi singenza lo msebenzi ngokudala nokuthandelisela imilitshwano yolimi emhlabathini njengizitshalo ezifumfusayo emasimini.

Let us weave and create. Masaluke, kudaleke.

Let us plant and weed. Masitshale, masihlakule. 

Advertisements