Wamukelekile! Welcome!

Wamukelekile kuWhite Zulu – isizinda sonyazi esibhalwa ngumuntu okhuluma izilimi eziningi, ikakhulukazi isiNgisi nesiZulu. Yebo, nginesikhumba esimhlophe, kodwa ngakhulela kwaZulu futhi kade ngazimisele ekuqondeni nasekufundiseni kolimi namasiko amaZulu.

Welcome to White Zulu – a blog by a polyglot with a grounding in English and isiZulu. Yes, I have pale skin, but I grew up in Zululand and have devoted much of my life to understanding and teaching the language and culture of the amaZulu.

Sekuqalwa kabusha – kuzobhalwa ngesiZulu nangesiNgisi, hhayi ngoGeorge kuphela. Yiya ekhasini likaPhunga noMageba ukufunda okubhalwe ngolimi lwabo. It’s a new start – there’ll be stuff written in Zulu and in English, not just in George. Go to the Phunga and Mageba page to read something written in their language.

Yiya esibayeni ukuze uthole ukuthi kunani. Go to the cattle enclosure to find what’s in it.

Ukuthola okunye ngami, nangale blog, chofoza la. To find out more about me, and this blog, go here.

Ukufunda ingxubevange yemicabango, yiya ku-incwadinsuku/blog. To read some general musings, check out incwadinsuku/blog.

Uma ulangazela ukuqonda umnotho ongenamkhawulo wezaga nesisho nobuciko noliminyoninco lwesiZulu, ungaya kuleli khasi. If you’re keen to understand isiZulu’s vast wealth of proverbs and idiom, then this is the page to go to.

Uma ufuna ukulandela umbhudulo wamagama, ungaqala la. If you’re wanting to follow a ‘word-route’ or umbhudulo, start here.

Uma uthanda ubulimi ngesiZulu, ungaya khona. If you’re interested in linguistics ngesiZulu, this is where to go.

Ukufunda kabanzi ngombono wami oyingqayizivele yezigaba zamabizo, ungafunda la. To find out about my idiosyncratic view of the Zulu Noun-Classes, check this out.

Futhi-ke, ungachofoza ohlwini olungaphezu kwaleli khasi ukuze uthole okusanda kubhalwa nokucinga izindaba ezithize. Also, click on the drop-down menu at the top of the page to access recent posts and search for specific articles.

Ngithemba ukuba uyijabulele – khululeka ukuphawula, nokucela izindaba ngezihloko ozithandayo. I hope you enjoy – feel free to comment, and to request specific blogs or topics as you wish.

Advertisements